Privacy / AVG / GDPR

Wij organiseren de KempenOptocht als evenement van carnavalsvereniging de Pintewippers uit Hapert. Ten aanzien van de privacy hanteren we derhalve ook het privacy-statement van C.V. de Pintewippers

Carnavalsvereniging de Pintewippers, met het secretariaat gevestigd aan het Ronsel 10, 5527 GR Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor ons bij carnavalsvereniging de Pintewippers. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze activiteiten te organiseren en met onze leden, deelnemers en sponsoren te communiceren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u participeert aan onze activiteiten, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Doelstelling volgens onze statuten

Carnavalsvereniging de Pintewippers heeft tot doel  het bevorderen van de carnavalsvering in het algemeen, doch in Hapert in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren of (mede)organiseren van (carnavaleske) activiteiten en evenementen;
 • Het deelnemen aan carnavalsevenementen;
 • Het leggen, onderhouden en bevorderen van contacten met verenigingen en /of organisaties welke een soortgelijk doel beogen.

De privacyverklaring is van toepassing op deze doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten die we ontplooien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s en video’s gemaakt tijdens onze activiteiten

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@pintewippers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voeren van een ledenadministratie en sponsoradministratie. We verwerken uw persoonsgegevens om u een factuur te sturen naar u als lid van de vereniging. Dit doen we zowel per post als per e-mail. Om uw betaling automatisch te koppelen aan uw lidmaatschapsnummer gebruiken we uw bij ons bekende bankrekeningnummer.
 • Voeren van een vrijwilligersadministratie. We verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen, zowel mondeling als schriftelijk als vrijwilliger die helpt om onze activiteiten te ondersteunen.
 • Voeren van een crediteurenadministratie. We verwerken persoonsgegevens van personen die al dan niet tegen betaling activiteiten uitvoeren voor de vereniging.
 • Voeren van een deelnemersadministratie. We verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen, zowel mondeling als schriftelijk als deelnemer aan onze activiteiten om u op de hoogte te houden van relevante zaken rondom de activiteit die we organiseren en waar u aan deelneemt.
 • We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze activiteiten. Ook willen we graag onze activiteiten promoten en gebruiken hiervoor ook foto’s. Deelnemen aan onze activiteiten betekent dat u toestemming geeft om eventueel foto’s te plaatsen op onze website, social media campagne, in  onze carnavalskrant de Pintewipper en  ons verenigingsblad   ‘t Pintewipperke. Het beeldmateriaal zal niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carnavalsvereniging de Pintewippers deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verstrekt.

In onderstaande gevallen wordt van deze hoofdregel afgeweken:

 • Voor zover nodig om onze activiteiten te organiseren kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met commissieleden die de activiteit organiseren. De commissieleden hebben een verklaring ondertekent dat zij deze gegevens uitsluitend verwerken voor het organiseren van de betreffende activiteit en deze persoonsgegevens niet aan derden verstrekken worden.
 • Voor bestuursleden en commissieleden is een instructie opgesteld “Hoe omgaan met personeelsgegevens”.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld facturen niet heeft betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze doelstellingen en activiteiten te waarborgen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door het bestuur van onze vereniging. We delen ook bepaalde persoonsgegevens met de in de Verenigde Staten gevestigde leverancier van ons marketingplatform. Deze leverancier is gecertificeerd onder het zogeheten ‘Privacy Shield’-programma.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze verenigingsactiviteiten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde verenigingsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over u als lid, sponsor of deelnemer zodat je dit op een later tijdstip kunnen heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Carnavalsvereniging de Pintewippers  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carnavalsvereniging de Pintewippers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Carnavalsvereniging de Pintewippers maakt gebruikt van Google Analytics. Via dit systeem worden gegevens over het bezoekgedrag van de website van carnavalsvereniging de Pintewippers en de KempenOptocht geanonimiseerd verzameld. Hiermee kunnen we zien hoe de bezoekers de website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door carnavalsvereniging de Pintewippers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@pintewippers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Beveiligingen

Carnavalsvereniging de Pintewippers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Carnavalsvereniging de Pintewippers neemt ter bescherming van de persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens. De website van Carnavalsvereniging de Pintewippers en de KempenOptocht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze secretaris en onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) secretariaat@pintewippers.nl.

Verantwoordelijke entiteit

Carnavalsvereniging de Pintewippers is gevestigd te Hapert en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 40238547.

Contactgegevens:

www.pintewippers.nl

www.kempenoptocht.nl

Carnavalsvereniging de Pintewippers – Ronsel 10 –  5527 GR Hapert